Kuidas kirjutada tegevusaruannet?

6. juuli 2023

Tegevusaruanne on ettevõtte juhtkonna poolt koostatav aruanne, kus tutvustatakse ettevõtet ja selle ajalugu ning ettevõtte majandustegevust, andes hinnang möödunud majandusaastale ning esitades peamised ideed ja ülesanded järgmiseks aastaks.

Vastavalt Raamatupidamise seadusele peaks tegevusaruanne sisaldama järgmisi aspekte:

– tegevusvaldkonna/tegevusvaldkondade ning pakutavaid toodete ja teenuste gruppide kirjeldus
– tähtsamad majandusaastal toimunud ning lähitulevikus kavandatavad investeeringud
– kirjeldada tehtud ning kavatsetavaid uurimis- ja arendustegevusi ja neid kulutusi
raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud sündmusi, mis võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi

Auditeeritavad raamatupidamiskohustuslased peavad lisaks eelnevale kirjeldama ka:
– tegevuskeskkonna üldist arengut ja selle mõju ettevõtte majandustulemustele
– äritegevuse hooajalisust
– olulisemaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid tegevusele
– majandusaastal ning aruande koostamise perioodil ilmnenud riskid seoses valuutakursside, intressimäärade või -börsikursside muutumisega
– lõppenud ning sellele eelnenud majandusaasta peamisi suhtarve ja nende arvutamise metoodikat.

Lisaks, kui ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga äriseadustikus sätestatud nõuetele, siis tuleb kirjutada ka kavandatavatest tegevustest omakapitali taastamiseks. Omakapital peab moodustama vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt osakapitali miinimumnõude 2500 eurot.

Küsi hinnapakkumist

Alari Ossa

Partner

Täida allolev vorm või võta ühendust meie tegevjuhiga alari@financeplus.ee

Finance Plus OÜ Registrikood 11467907

Fr. R. Faehlmanni 5, 10125 Tallinn, Eesti